Semalt: Web çyzmagyň iň oňat tejribeleri

Sanly marketing we berk bäsdeşlik döwründe web döwülmezden etmek mümkin däl diýen ýaly bolýar. Adamlaryň köpüsi web döwmegi etiki däl hasaplaýarlar, hakykat, dogry ýerine ýetirilse, oňyn tarapy bar.

Internet her meseläni diýen ýaly ýerine ýetirip bilýän botlar tarapyndan dolandyrylýar. 2015-nji ýyldaky Bot traffigi hasabatynda web trafiginiň ýarysynyň botdygy mälim edildi. Bu botlaryň köpüsi gözleg motory meselelerini ýerine ýetirende, web mazmunyny seljerende, gözleg netijelerini üpjün edende we API-leri işledýän mahaly ahlakly hereket edýär. Şeýle-de bolsa, botlaryň käbiri etiksiz işleýär, girýän sahypalarynda tehniki kynçylyklary döredýär.

Şeýlelik bilen, web gyrmagyň nämedigini bileliň. Web döwmek, ýörite web gyryş gurallaryny ulanyp, tordan maglumat ýygnamagy öz içine alýar. Adamlaryň köpüsi muňa garşy bolsa-da, döwmegiň elmydama erbet niýet däldigini görkezeris.

Käbir ýagdaýlarda web sahypasynyň eýeleri mazmunyny ýa-da maglumatlaryny has giň köpçülige ýaýratmak isläp bilerler. Muňa gowy mysal, köpçülige niýetlenen hökümet web sahypalarydyr. Adatça botlar bilen işleýän başga bir kanuny web gözlemek işi, web sahypalarynyň eýeleri öz sahypalaryna has köp traffik çekmek islän wagtydyr. Mysal üçin syýahat saýtlary we konsert bilet web sahypalary. Gyryjylar API-ler arkaly maglumat alýarlar we gyrylan sahypa köpçülikleýin traffigi sürýärler.

Maglumatlary gyrmak erbet zat däl. Şunuň bilen baglylykda, iki tarap üçin hem ýeňiş gazanýan çözgüt bolar ýaly, bir sahypany döweniňizde berjaý etmeli iň oňat tejribeleriňizi sanap geçmekçi.

Ygtybarly maglumat çeşmelerini tapyň

Maglumatlary döwmäge başlamazdan ozal haýsy mazmun almak isleýändigiňizi bilmelisiňiz. Käbir sahypalarda ähmiýetsiz mazmun we nawigasiýa pes. Şeýle sahypalary gyrmak, zyýandan has köp zyýan getirip biler. Elmydama hil mazmuny we ajaýyp nawigasiýa bolan sahypany nyşana alyň. Gerekli mazmuny almagyňyzy aňsatlaşdyrar.

Gyrmak üçin iň amatly wagty kesgitläň

Gyrkylanda esasy maksadymyz islenýän mazmuny almak we sahypa zyýan bermezlik. Şeýle-de bolsa, adamdan we botdan gelýänlerden traffik köp bolsa, döwmek serwerlerde tehniki näsazlyga ýa-da sahypanyň işleýşini haýalladyp biler. Trafigiň iň pes derejesine ýeten wagtyny kesgitläň we soňra maglumatlary döwmäge ýüz tutuň .

Alnan maglumatlary jogapkärçilikli ulanyň

Maglumat gyryjylaryň alnan maglumatlar üçin jogapkär bolmagy akyllydyr. Eýesiniň rugsady bolmazdan neşir etmek ahlaksyz we hatda bikanun iş. Alnan maglumatlar üçin jogapkärçilik çekip, awtorlyk hukugy kanunlaryny bozmajak boluň.

mass gmail